Галерија

Примероците од фигурите се изработени исклучиво од JumpingClay глината за моделирање